Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Традиции, памятные даты   /

Бзэр – лъэпкъым ыпс!

11:23 - 18.03.2020

БлэкIыгъэ тхьэмафэм Кощхьаблэ гупчэ тхылъ еджапIэм иIофышIэхэм адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ зэхащэгъагъ. Ащ къырагъэблэгъагъэх Кощхьаблэ районым Адыгэ Хасэм икъутамэ ипащэу НэпшIэкъуй Амин, Кощхьаблэ гупчэ культурэ гъэIорышIапIэм ипащэу Хъурья Рауф, гупчэ тхылъ еджапIэм ипащэу Хьакъунэ Фатим, адыгабзэмкIэ кIэлэегъаджэхэр ыкIи кIэлэеджакIохэр.

Адыгабзэр – сыбзэ, сыпсэ,

СырэгущыIэ, сырэгупшысэ.

СэркIэ сыбзэ – тыгъэ шIэт,

Ащ ымакъэ сэ сэIэт…

Мыщ фэдэ сатырхэмкIэ зэIукIэр тхылъ еджапIэм и специалистэу Хьасанэ Рузанэ къызэIуихи, ащ ыуж орэдыIо кIэлакIэу Брафт Эмма зэкIэми зэлъашIэ орэдэу «Бэрэчэт-босын» хьакIэхэм къафиIуагъ.

Ащ ыуж гущыIэр ратыгъ Хъурья Рауфрэ НэпшIэкъуе Аминэрэ. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, ныдэлъфыбзэр цIыф лъэпкъым ыпс. ЧIыгоу тызщыпсэурэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафэу тетыр бэ, шъхьадж ежь бзэ гъэнэфагъэ Iулъ. ЩыIэпын фае цIыф лъэпкъ иныдэлъфыбзэ шIомыдахэу, шIомылъапIэу. Ахэм къызэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, адыгэу укъэхъугъэмэ, адыгабзэр пшIэн фае. Уи-лъэпкъ, уянэ шъхьэкIафэ афэпшIэу, шIу олъэгъухэмэ, хьалыгъур, псыр, жьыр зэрэуищыкIагъэхэм фэдэу бзэр уищыкIэгъэн фае, лъым щыщ хъун фае.

КъэгущыIагъэхэм зэдырагъэштагъ, гукъао нахь мышIэми, мы аужрэ илъэсхэм бзэм изэгъэшIэн къыщыкIагъ. Ащ къыдакIоу къыхагъэщыгъ ныдэлъфыбзэр чIэнагъэ тшIы зэрэмыхъущтыр, сыда пIомэ лъэпкъыр апэ дэдэ  къызэрашIэжьрэр бзэр ары. Тыбзэ дгъэкIодмэ – лъэпкъыри кIодыщт. Непэ адыгабзэм изэгъэшIэнрэ икъэухъумэнрэ мэхьанэшхо реты тиреспубликэ ипащэу КъумпIыл Мурати тишIэныгъэлэжьхэми. Ау бзэр апэрэу къызщежьэрэр унагъор ары. Непэ адыгэ унэ-гъуабэмэ сабыим ыбзэ зэришIэн фаем мэхьанэшхо ратырэп. Бзэр сабыим ышIэным пае унагъом исхэр ыбзэкIэ дэгущыIэн фае. КIэлэегъаджэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэми закъыфагъэзагъ лъэпкъыбзэр нахь куоу ашIэным пае, шIу алъэ-гъуным пае, урокым имызакъоу еджапIэхэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэр ащызэхащэнхэу.

Мыщ фэдэ зэIукIэр зэрэзэхащагъэмкIи къэгущыIагъэхэм ярэзэныгъи къыхагъэунэфыкIыгъ.

ЗэIукIэгъум тиныдэльфыбзэ идэхагъэ, ибайныгъэ, тишэн-хэбзэ дахэхэр къыщыраIотыкIыгъэх. Ащ хэлэжьагъэх кIэлэеджакIохэри. Усэхэм къяджагъэх Хьасанэ Бэлл, Шэлбай Дамир, ЕмыкI Мадинэ, Шорэ Диан аIоу. Нэгъой Атлана, Ешэкъо Азирэ ыкIи Хьамыкъо Асанэ орэдхэр къаIуагъэх.

Щэч хэлъэп, мы Iофтхьабзэу рекIокIыгъэм мэхьанэшхо иI тисабыйхэм апае. Сыда пIомэ шэн-хэбзэ зэхэтыкIэхэм хэшIыкI афыряIэ мэхъух. Ащ нэмыкIэу ар фэгъэхьыгъ къыткIэхъухьэхэрэм адыгабзэр ащымыгъупшэнэу, алъапсэ къыздикIыгъэр ашIэнэу, лъэпкъыр лъыкIотэнэу, агъэбэгъонэу ыкIи бзэм иIашIугъэ зэхашIэнэу ары.