Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Сельское хозяйство   /

Зыч-зыпчэгъоу!

14:47 - 05.09.2018

Ащ фэдэ зэфэщытыкIэр зэряхабзэр Еджэркъуае икъоджэдэсхэм мы мафэхэм джыри зэ нафэ къытфашIы. АщкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэр - тыгъэгъазэм иIухыжьын.

Мы къэкIырэ лъэпкъыр мыгъэ Еджэркъуае ичIыгулэжьхэм чIыгу гектаришъэ пчъагъэмэ ащапхъыгъ. Апэу ащ иIухыжьын Кощхьэблэ районым щезгъэжьагъэми ахэр ащыщых. 

Пчъагъэу къэтIуагъэм щыщэу  гектар пшIыкIутфыр зиер джырэблагъэ гущыIэгъу тызыфэхъугъэ Шышъхьэ Щамил иунагъу. Ежь Щамил Адыгэ къэралыгъо уиниверситетым и лъэпкъ факультет щеджэми, чIыгулэжьыным ыгукIэ фэщагъ, иныбжьыкIагъэ емылъытыгъэу чIыгум узэрэдэлэжьэн фэе шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ къыбдэгощэни, упчIэжьэгъу пфэхъуни ылъэкIыщт. Ау пстэуми апэу ащ къыкIигъэтхъырэр - узэдэмыIэпыIэжьэу сыдырэ Iофи зэшIопхын зэрэмылъэкIыщтыр ары:

- Комбайнэм тесхэр Айтэчыкъо Болэтрэ Адамрэ. Ащ къахырэ тыгъэгъазэр сфыкIэзыщырэр Айтэчыкъо Зураб. Ахэм яшIуагъэкIэ мы Iофтхьабзэ къодыер арэп зэшIохыгъэ хъурэр. Сэ сфэдэ кIэлакIэу чылэм дэсхэми ахэм яшIуагъэ арагъэкIы зэпыт. Джащ фэдэу къабзэу сэ слъэкIырэмкIи сикъоджэгъу-хэм садэIэпыIэ. Ары тихабзэр! - къыхегъэщы кIалэм.

Ныбджэгъуныгъэ-хьалэлныгъэр зэпхьылIэрэ Iофыгъо анахь къиными гур ыгъэкIодырэп, изэшIохыни нахь псынкIэ мэхъу. Тыгъэгъэзэ гектар пшIыкIутфым мэкъу-мэщышIэхэр бэрэ пылъыгъэхэп. ГуртымкIэ зы гектарым центнер 18 къытыгъ.

- Мыгъэ щыIэгъэ огъум елъытыгъэмэ ари гъэбэжъу дэеп, – еIо Щамил. -  Джы чIыгум иупкIэтэн, игъэкъэбзэжьын, ижъон тапэ илъ. Гъатхэм натрыфым ипхъэн ыуж тихьащт. АщкIи синыбджэгъухэр къызэрэскъоуцощтхэм сицыхьэ телъ.

Фэдэ екIолIакIэр къызэрэзыфагъэфедэрэм ихьатыркIэ тыдэгущыIэгъэ чIыгулэжь ныбжьыкIэм имызакъоу чылэм дэс пстэуми яIофхэр зэшIохыгъэ зэрэхъущтым тэри тицыхьэ телъ. Ягухэлъхэр къадэхъунхэшъ, ягъэбэжъу кIэгушIукIыжьынхэу птэуми тафэлъаIо.

Сихъу СултIан.