Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Материнство и детство   /

Тисабыйхэр къэтэжъугъэухъумэх!

14:00 - 02.03.2021

Адыгэхэм кIэлэпIуным сыдигъуи мэхьанэшхо ратэу щытыгъ. Сабыир къызыхъукIэ, унагъом исхэм ямызакъоу, джэмэхьатыр ыкIи зэрэкъуаджэу ащ ипIун дэлажьэщтыгъэх. КъэхъугъакIэм Iэдэб хэлъэу гъэсэгъэным нахьыжъэу, нэжъ-Iужъэу къуаджэм дэсхэм яIахьышIу хэлъэу щытыгъ. КIэлэцIыкIум мытэрэзхэр ышIэу, бзаджэу къо-джэдэсхэм къыфадэщтыгъэп, ар дахэкIэ гурагъаIощтыгъ. МыдаIоу къахэкIрэм нахьыжъхэр къафэгубжыщтыгъэх.

Сыд фэдэрэ унагъуи анахь шъхьакIоу ылъытэщтыгъ хэмэ хъулъфыгъэ ящагу къакIоу якIалэм мыхъо-мышIэхэр ышIэу къазыраIокIэ. Унагъом, лъэпкъым анапэ тырихыгъэкIэ ар алъытэщтыгъ. Ар хэти ибын фидэщты-гъэп, хъоныр къырагъэхьыщтыгъ. Къуаджэм мыдэIоу бзэджэшIагъэхэр ыгъахъэу къыдэкIыгъэр зэкIэми ашIэщтыгъ. Ар унагъом инэпэтех аIоти цIыфхэм зыща-дзыещтыгъ.

Мы зигугъу къэсшIырэ уахътэр нахьыжъхэм дэгъу дэдэу къашIэжьы, сыда пIомэ тэ тилъэхъан тызэрагъэса-гъэр джащ фэд.

Джы тинепэрэ мафэ сыд фэда сабыим ипIун зэрэдэлажьэхэрэр? ГухэкI нахь мышIэми, мыхъо-мышIэ ышIэу сабыир плъэгъугъэми зыгорэ епIонэу щытыжьэп, уфэгубжэуи янэ-ятэм адэхэщтэп. Хэти исабый ипIун адырэхэм яIоф хэмылъэу агъэуцу, хабзэм зыфагъазэу хьыкумри къызыщыхэхьажьи къыхэкIы (основание – ущемление прав ребенка). Хэмэ сабыим непэ мыхъущтыр гурыбгъаIоу удэгущыIэнэу щытыжьэп. Гукъаоми, ар непэ тишэн-хэбзэ дахэхэм ахэкIыжьыгъ пIоми ухэукъощтэп. Ар дэи, сыда пIомэ цIыфым игъэсэн зэдытиIофмэ, сабый дахэхэри тиIэщтых. Сабыир тэрэзэу бгъэсэным пытэу епхыгъ уна-гъом, лъэпкъым икъэухъумэни. Ащ къыхеубытэ адыгэхэкIэу зэрэщытхэр ащымыгъупшэнэу, тишэн-хэбзэ дахэхэр ахэлъынэу, тиныдэлъфыбзэ хъэтэпэмыхь амышIынэу, анэ-атэхэм гугъапIэу афыряIэр къагъэшъыпкъэжьыныр, адыгэ напэр шъыпкъагъэ хэлъэу зэрахьаныр.

Мыщ тетэу сабыйхэр гъэсэгъэным тихабзэ ишъыпкъэу дэлажьэ. НыбжьыкIэхэм япIун, ягъэсэн зиIахьышIу хэзылъхьэхэрэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, спортивнэ секциехэм, культурэм, общественнэ организациехэм яIофышIэхэр, кIэлэегъаджэхэр ары. ЦIыф гъэсагъэхэу, хабзэм илIыкIохэу щысэтехыпIэу тиIэр бэ. Ахэм адакIоу ныбжьыкIэхэм яегъэджэн хабзэм мэхьанэшхо ритэу щыт. Тихэку пштэмэ, университет зэтегъэпсыхьагъэу тIу тиI, колледж пчъагъи къалэм дэт, сэнэхьат зэфэшъхьафхэри щызэбгъэгъотынхэу еджапIэхэри щыIэх. Культурэмрэ спортымрэ ялъэныкъохэмкIи зыдгъазэми, сабыйхэм яIэшIагъэхэм языушъомбгъун къэралыгъор зэрэдэлажьэрэри тинэрылъэгъу.

Гур къаIэтэу непэ сабый дахэхэр къыткIэхъухьэх, ахэм гъэхъэгъэ зэфэшъхьафхэри ашIых, тикъэралыгъошхо ит апшъэрэ еджапIэхэм ащеджэх. Анахь дэгъоу еджэхэрэм тирайон ыгъэнэфэгъэ стипендиеу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьрэр щысэтехыпIэу араты. Ахэм лъэпкъэу къызыхэкIыгъэхэри, зыгъэсагъэхэри арэгушхох.

Ау непэ «Адыгэ Хасэм» хэтхэм гумэкIыгъошхоу яIэр тапэкIэ тхэмылъыгъэ шIыкIэхэр тисабыйхэм ягъэсэн щыдгъэфедэ зэрэхъугъэр ары. Тисабыйхэр непэ ятеплъэкIэ мэшэлла-хьых: дэгъоу фэпагъэх, зыщеджэщтхэри зэтегъэпсыхьагъэх, еджапIэм къащэх ыкIи ращыжьых, телефон гъэпсыгъэ зимыIэ ахэтэп пIоми ухэукъощтэп. Ар зэкIэ дэгъу, сабыйхэм унаIэ атетын, уалъыплъэн фай, егъэджэн IофымкIи ащ мэхьанэшхо иI. Ау гумэкIыгъо зыпылъыр телефонхэм ыкIи ащ къыдакIоу интернетым ягъэфедэн. Ащ къэбар шIуагъэ зиIэу къихьэрэр бэ дэд, шIуагъэ зыпымылъри нахьыбэжь. Гукъэошхор, джа шIуагъэ зимыIэхэм, мыхъунхэм кIэлакIэхэр нахь зэрэдихьыхэрэр ары. Ахэмэ ащыщ псэушъхьэхэм жъалымагъэ зэрэдызэрахьэрэр, ялэгъухэм атебанэу зэраукIрэр, кIэлэегъаджэхэм ямыдэIухэу зэрапэгущыIэжьыхэрэр. Уты-гъоныр, уянэ-уятэм уямыдэIуныр, уемыджэу, умылажьэу упсэуныр тэрэзэу ахэм къашIуагъэшIы. Ахэм анэмыкIыжьэу, джы политикэр ащи къыхэхьажьыгъ. Хабзэм фэгъэхьыгъэ шапхъэу тиIэхэр къырамыдзэнхэу, ахэр мытэрэзэу, хабзэм иухъумакIохэр зэIышIакIохэу ыкIи ахэм апэуцужьынхэу тисабыйхэр агъэделэх. ЗэкIэм тишыхьат – мытэрэзэу зэхащэгъэ цIыф зэIукIэхэм гъэделагъэкIэ тисабыйхэр хэщагъэ зэрэ-хъугъэхэр.

Ащ къыхэкIэу непэ кIэлакIэхэр зэрыс унагъохэм зафэтэгъазэ ябын къакIэхъухьэрэ цIыкIухэм афэсакъынхэу, телефонымкIэ зэплъыхэрэм анаIэ тырагъэтынэу. ТызэдэIэпыIэжьзэ тисабыйхэр къэтэжъугъэухъумэх, ащ ехьылIагъэу теубытагъэ тымышIмэ, неущ тисабыйхэм гугъапIэ ямыIэжьэу къэнэщтых.

Гъэсэныгъэ пытэр – къэралыгъом ылъапс, ыкIуачI. ТапэкIэ итыгъэхэм, тинахьыжъхэм, къэралыгъом икъэухъумэн зыпсэ фэзгъэтIылъыгъэхэм къытфагъэнагъэр тымы-къутэнэу, тырыгушхонэу, дгъэлъэпIэнэу, зэщыкъон къытхэмытаджэу типсэукIэ лъыдгъэкIотэнэу - джары типшъэрылъ шхьаIэхэр. Ары къыткIэхъухьэхэрэми тызэращыгугъырэр. Тафэжъугъэсакъ тисабыйхэм! Ахэр ары тинеущырэ мафэр!

НЭПШIЭКЪУЙ Амин,

Кощхьаблэ районным и «Адыгэ Хасэ» итхьэмат.