Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Интересное   /

Тилъэпкъэгъухэр агъэшIуагъэх!

10:52 - 10.10.2018

Адыгэ культурэм ияенэрэ Дунэе фестивалэу бэмышIэу Мыекъуапэ щекIокIыгъэм Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэурэ адыгэхэр зэхищэгъагъэх. Ау республикэм икъэлэ шъхьэIэ къодыеп хьэкIэ лъапIэхэр зыдеблэгъагъэхэр.

Чъэпыогъум ищым Тыркуем щыпсэурэ тилъэп-къэгъу купышIу къуаджэу Блащэпсынэ къэкIогъагъ. Зэряхабзэу,  хьэкIэ лъапIэхэм къоджэдэсхэр щыгъу-пIастэкIэ, орэд жъынчхэмрэ къэшъо дахэхэмрэкIэ  апэгъокIыгъэх, чылэгур, «Псынэ цIыкIур», мэщытыр арагъэлъэгъугъ. Щэч хэмылъэу, агъэшIагъо икъун хьакIэхэм алъэгъугъ, псынэкIэчъ псы къабзэми ашIоIэшIоу ешъуагъэх. 

Къуаджэм ичIыпэшIухэр зэрагъэлъэгъум ыуж хьакIэхэр Сихъу Рэмэзан ыцIэ зыхьырэ къоджэ клубым щагъэшIуагъэх. Джыри зэ лъэпкъ мэкъамэмэмрэ лъэпкъыбзэмрэ хымэ хэгъэгум щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм апагъохыгъ. Ау къэкIогъагъэхэми алъэкI къызтырагъэнагъэп – кIэлэ ныбжьыкIэу купым хэтыгъэхэм орэдкъегъэIо Iэмэ-псымэхэм адыгэ орэдхэр къырагъэпшIыкIутIукIыгъэх. Пчыхьэзахьэм ыуж гъогу техьажьыщтхэм къоджэдэсхэм Iанэ шыгъэр апагъохыгъ.

ЛIэшIэгъурэ ныкъорэм ехъу зихэку гупсэ зыгу къэгъэзэгъэ уилъэпкъэгъу къекIоу упэгъокIыныр, дахэ епIоныр, уимыхьамелэ  дэбгощыныр зымыуасэ щыIэп. Тыркуе чыжьэм къикIыгъэ тилъэпкъэгъухэм агу къырагъэнэжьэу ахьакIэнхэ алъэкIыгъ блащэпсынэхэм. Фэдэ IаплIкъорэгъу пэгъокIыкIэм зынэпс къыригъэчъэгъэ нахьыжъхэри купым къахэкIыгъ. Ау а нэпсыр - гур зыщэфырэ стырыпсэу, лъэпкъзэхашIэр къэзгъэфэбагъэ нэпсыцагъ. Тыдэ щыIэми лъэпкъыр къэзэрэгъэгъунэжьэу зэфэсакъыжьмэ щыIэныгъэм ипсы орхэм ахэмыткIухьаным игугъапIэ джыри щыI.

Тхьауегъэпсэу, Блащэпсын!