Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Интересное   /

Бзэмрэ кIэлэцIыкIуIыгъыпIэмрэ

15:50 - 13.04.2019

Таущтэу мыхэр зэпхыгъэха, сыд фэдэ лъэубэкъуа сабыйIыгъхэм непэ ашIын фаер адыгабзэм ихэхъоныгъэ дэлэжьэнхэм пае – мыхэм ыкIи нэмыкI упчIабэхэм бэмышIэу тегущыIагъэх Кощхьэбэ кIэлэцIыкIуIыгъыпIэм щылажьэхэрэмрэ Кощхьэблэ районым и «Адыгэ хасэ» итхьаматэу НэпшIэкъуй Аминрэ.

Ыпэ рапшIэу, гущыIэр зэратыгъэр сабыеу, кIэлэцIыкIуIыгъыпIэм щеджэхэрэр арых. Адыгэ орэдхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр,  IурыIупчъэхэр ахэм зэгъэфагъэу къаIуагъ, усэкъеджэными зэрэфэкъулайхэр къырагъэлъэгъукIыгъ. УхэткIи, ащ фэдэ къэгъэлъэгъоным угу димыхын ылъэкIыныеп! Ары, пстэуми апэу, НэпшIэкъуй Амин игущыIэ сабыйIыгъхэм зэрафэразэр къызкIыхигъэщыгъэр. Ауми унэ кIоцIым игъусэу ныдэлъфыбзэр сабыйхэм къазщыIунэн ылъэкIыщтыр кIэлэцIыIыгъыпIэр арэу зэрэщытым хасэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ:

- Аукъодыеу непэ республикэм иIэшъхьэтет кIэщакIо зыфэхъугъэ IофтхьэбзэшIухэр Адыгеим икIэлэцIыкIуIыгъыпIэхэм щызэшIуахырэп, – къыхигъэщыгъ ащ. - Сабыйхэм апае адыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъ гъэшIэгъонхэр къыдэгъэкIыгъэнхэм, къэгъэлъэгъон цIыкIухэр зэхэщэгъэнхэм непэ хабзэм ынаIэшхо тырегъэты. Тисабыйхэм япIун-лэжьын зыпэкIэкIхэрэм шъори шъуащыщ. Арышъ, шъунаIэ тет зэпыт сшIоигъу тыбзэ тисабыйхэм аIулъхьэгъэнымкIэ.

Фэдэ лъэIум изэшIохынкIэ алъэкI къызэрамыгъэнэщтымкIэ сабыйIыгъхьэм яхьакIэ къа-гъэгугъагъ. Ау мы Iофыгъом унагъори, «урамри» къызэрэхэлэжьэнхэ фаем ыгугъу къашIыгъ.

Ащ фэшъхьафэу зэIукIэм хэлэжьагъэхэр ижъырэ адыгэ пIуныгъэ-гъэсэныгъэм иамалхэр непэрэ мафэм щыбгъэфедэн зэрэплъэкIыщт шIыкIэм, ны-тыхэр ясабыйхэмкIэ апэрэ щысэшIоу зэрэщытын фаем ыкIи фэшъхьаф упчIэ гъэшIэгъонхэм атегущыIагъэх, зэзэгъыныгъи зэдагъотыгъ. ИегъэжьапIэ фэдэу ухыпIэ Iофтхьабзэм фэхъугъэр сабый цIыкIухэм якъэгъэлъэгъон. Ыпэм фэдэу ащи щыс пстэури ыгъэгушIуагъ - Iэгу тео ма-къэм бэрэ кIэлэцIыкIуIыгъыпIэм зыкъыщиIэтыгъ.