Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Интересное   /

Адыгэ шыухэм язэфэс

13:54 - 02.02.2019

БлэкIыгъэ тхьаумафэм искусствэхэмкIэ Кощхьэблэ кIэлэцIыкIу еджапIэм щыжъотыгъ. Ушъхьагъу дахэу ащ фэхъугъэр – адыгэ шыухэу тиреспубликэ щыпсэухэрэм язэфэс. Фэдэ зэхахьэр зыпкъ къикIыгъэр Адыгэ Хэку Хасэр ары. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ, ирайон зэфэшъхьафхэм, тирайон ичылагъохэм къарыкIыгъэ хьакIэхэм хэгърэй афэхъугъэр  Кощхьэблэ районым и «Адыгэ Хасэ» итхьаматэу НэпшIэкъуй Амин. Ары апэрэ шIуфэсыр къеблэгъагъэхэм апэзыгъохыгъэри, зэфэсыр зезыщагъэри.

 

ШIуфэс ужым гущыIапэр ыубытыгъ Адыгэ Хэку Хасэм илIыкIоу Тхьапшъэкъо Альберт.

Адыгэ шыухэр апэу зэхэщагъэ зэрэхъугъэр, Iофыгъоу непэ ащ зэшIуахыхэрэм, ыпэкIэ лъыкIуатэхэмэ ашIэн агу хэлъым ар къатегущыIагъ:

- Ижъырэ шыу зекIокIоным зыкъегъэужьыжьыгъэным ныбжьыкIэхэр яшъыпкъэу ыуж зихьагъэхэр 2010-рэ илъэ-сыр арэу плъытэми хъущт, - къыхигъэщыгъ ащ. – А уахътэм щегъэжьагъэу лъэпкъым ыгъэлъэпIэрэ мафэхэм (Ныпым и Маф, Адыгэ шъуашэм и Маф ыкIи нэмыкIхэр) тишыухэр ахэмылажьэхэу хъугъэп. Сыдырэ Iофтхьабзи къагъэдэхагъ, адыгэ шыум изэрэщыт къырагъэлъэгъукIыгъ. Ащ пэшIуекIоу къэсIон: Дунэе къэ-гъэлъэгъонхэми тэ тщэгъэ адыгэшым осэшхо къыщыфашIыгъ!

Адыгэ шыум къопчын умылъэкIынэу щыт адыгэ шъуашэм непи, уадыгэмэ, укъызэригъэдэхэщтым, ар зэрэпщыгъын фаем ипсалъэ фигъэхьыгъ Кургъокъуае мэщытым иимамэу Хъущт Мурат.

Лъэпкъ шъуашэр зыщалъэу, цIыфмэ захахьэхэрэм, ялъэпкъ ыцIэ IаекIэ зыгъэIун зылъэкIыщт зекIокIэ пхэндж-хэм зыщаухъумэнэу ныбжьыкIэу къекIолIагъэхэм къяу-шъыигъ Кощхьаблэ иефэндэу Даутэ Амэрбый.

КъэмыIомэ мыхъунэу щыт, зэфэсым яIахьышIу зэрэхалъхьагъэр еджэкIо цIыкIухэу  адыгэ усэхэм къяджагъэхэми. Ахэр Мэрэтыкъо Расул, Къэрдэн Милан, ТхьакIумэщэ Карин, Къэрэкъэй Светлан.

Шыу ныбжьыкIэу къекIолIагъэхэм гущыIэ заратым, анахьэу зынаIэ тырадзагъэр – адыгэ шъуашэм изэгъэкIун Iоф зэрадашIэн фаер ары.

Сыдырэ лъэхъани адыгэ шыур лъэпкъым ынапэу зэрэщытыгъэр ыкIи мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм лъэпкъым хахъо егъэшIыгъэнымкIэ мэхьанэшхо зэряIэр аужырэ псалъэм джыри зэ къыщыриIотыкIыжьыгъ НэпшIэкъуй Амин.

КIэухым къекIолIэгъэ пстэуми зэхэтхэу сурэт дахэ зытырахыгъ.