Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Настройки

Кошехабльские

Вести

Образование   /

ШIукIэ тарихъым Къыхэнагъ

09:32 - 13.03.2019

ТхэкIо-усэкIо цIэрыIоу Жэнэ Къырымызэ ыцIэ литературэм имызакъоу адыгэ тарихъыми шIукIэ хэхьагъ. Къызщыхъугъэ чылэу Афыпсыпэ къыщегъэ-жьагъэу къызхэхъухьэгъэ, зыпIугъэ лъэпкъым гъунэ зимыIэ ишIулъэгъоу афыриIэр итхыгъэхэмкIэ къизыIотыкIы-гъэ усэкIуагъ Жанэр. Гъэтхапэм иблым усэкIо цIэрыIор къызыхъугъэр илъэсишъэ хъугъэ. Ащ ипэгъокIэу Iофтхьэбэзэ зэфэшъхьафэу Кощхьэблэ районым иеджапIэхэм, культурэм иунэхэм, тхылъеджапIэхэм ащыкIуа-гъэр макIэп. Ахэмэ ащыщ блэкIыгъэ бэрэскэжъыем Кощхьэблэ тхылъеджа-пIэм щыкIогъэ зэхахьэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх тхылъеджапIэм иIофы-шIэхэр, шIэныгъэлэжьхэр, Кощхьэблэ гурыт еджапIэу №2 ияблэнэрэ класс щеджэхэрэр. 

ЗэIукIагъэхэр усакIом ищыIэныгъэ гъогурэ итворчествэрэ атегущыIагъэх, иусэхэм къяджагъэх. Заом щыIэзэ иIашэ икъэлэмыпэ зэрэгуилъхьэгъа-гъэри, къызэкIожьым, сабыйхэм апае усэхэм ятхын ишъыпкъэу зэрэпылъы-гъэри мызэу-мытIоу  къыкIагъэтхъыгъ, иусабэ орэдышъом зэрэрагъэкIугъэри, адыгэ лъэпкъым икъигъэлъэгъукIынкIи ахэм мэхьанэшхо зэряIами тегущыIагъэх... КIэухым Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ пстэуми Жанэм итхыгъэ хъарзынэщ готхэу сурэт дахэ зытырахыгъ.

Сихъу СултIан.